ДИСТАНЦІЙНЕ   НАВЧАННЯ

ПЕДАГОГІЧНИХ   КАДРІВ

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Патріотизм – нагальна потреба України й українців»

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України Інститут проблем виховання НАПН України

Департамент освіти і науки Черкаської облдержадміністрації

 Черкаський педагогічний інститут післядипломної освіти

педагогічних працівників Черкаської обласної ради

 

 

Інформаційний лист

 

Відповідно до плану основних заходів НАПН України,  у рамках ІХ Всеукраїнського фестивалю науки, ХІІ Захаренківських педагогічних читань Відділенням загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України спільно з  Інститутом проблем виховання НАПН України на базі Черкаського інституту післядипломної освіти педагогічних працівників 19 травня 2015 року буде проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Патріотизм – нагальна потреба України й українців» (в контексті педагогічної спадщини О.А. Захаренка).

 

До обговорення пропонуються наступні питання:

1.     Теоретичні засади патріотичного виховання зростаючої особистості  на сучасному етапі становлення української державності.

2.     Досвід патріотичного виховання дітей та учнівської молодів контексті викликів сьогодення.

3.     Реалізація ідей педагогічної спадщини Олександра Захаренка в організації сучасного процесу патріотичного виховання.

За результатами проведення конференції планується видати збірку статей. Статті для участі в конференції просимо надсилати до 1 травня 2015 року в електронному варіанті на адресу: iktkonf@ukr.net

Вимоги до оформлення статті: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5,  всі поля – 2 см, редактор Word. 

Стаття оформлюється з дотриманням зазначених вимог та послідовності розташування записів.

1. Ініціали та прізвище (у називному відмінку, праворуч, виділити напівжирним шрифтом).

2. Посада, місце роботи.

3. Назва статті (по центру, великими літерами, виділити напівжирним шрифтом).

4. Наукова стаття має містити такі структурні компоненти: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання означеної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується  стаття; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки за результатами дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

 Після тексту статті обов’язково подається «Список літератури». Посилання на літературу  – у квадратних дужках за таким зразком [5, 175] – перша цифра – порядок джерела в списку літератури, а друга – номер сторінки. Список літератури має складати не більше 10 джерел. Загальний обсяг статті 8–10 сторінок.

5.  Статті з досвіду організації патріотичного виховання можуть не відповідати пункту 4 цих вимог, але обов’язково мають висвітлювати інноваційні підходи (ідеї, зміст, форми, методи) до організації патріотично спрямованої виховної взаємодії.

 

Всі учасники конференції отримають відповідні сертифікати.

Запрошення для участі у конференції будуть надіслані авторам статей індивідуальними листами.

 

Оргкомітет

Завантажити лист

Added By Plugin From Parameter - 127696

Рейтинг: 0 Голосов: 0 173 просмотра
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!