ДИСТАНЦІЙНЕ   НАВЧАННЯ

ПЕДАГОГІЧНИХ   КАДРІВ

 

Конференції

RSS-лента
розпочала роботу VІІІ Міжнародна науково-практична конференція і ХХІІ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості».

24 вересня 2015 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» в межах Року вшанування спадщини Василя Олександровича Сухомлинського на просторах Таврії розпочала роботу VІІІ Міжнародна науково-практична конференція і ХХІІ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості».

Провідною метою заходу стало вивчення та популяризація педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського, використання його гуманістичних ідей у процесі формування морально-ціннісних якостей особистості та розвитку творчих здібностей дитини.

У конференції взяли участь науковці, науково-педагогічні працівники, педагоги практики з різних куточків України та з Китайської Народної Республіки. На заході також були присутні представники засобів масової інформації м.  Херсона: ХОДТРК «Скіфія», ТРК «ВТВ Плюс», ІА «Пік», Телеканал «Херсон+», радіо «Таврія», представники газет – «Херсонський вісник», «Новий день».

24 вересня 2015 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» відбулася прес-конференція щодо роботи VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

24 вересня 2015 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» відбулася прес-конференція щодо роботи VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції і ХХІІ Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості» за участі Андрія Станіславовича Путілова – голови Херсонської обласної державної адміністрації; Василя Григоровича Кременя – Президента Національної академії педагогічних наук України, доктора філософських наук, професора, дійсного члена НАН України, дійсного члена НАПН України; Анатолія Миколайовича Зубка – ректора КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», доктора філософії, професора; Олександра Володимировича Співаковського – народного депутата Верховної Ради України, першого заступника голови Комітету з питань науки і освіти, професора кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного університету, доктором фізико-математичних наук; Сергія Володимировича Хланя – народного депутата України; Андрія Анатолійовича Гордєєва – народного депутата України; Олени Борисівна Урсуленко – підприємця, громадського діяча, учасниці благодійних проектів та волонтерських акцій.

оригінал листа: http://dnpk.16mb.com/users/files/download2139.html

Комунальний вищий навчальний заклад
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

 

Інформаційне повідомлення

 

 

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної веб-конференції з міжнародною участю «Інноваційний вимір розвитку природничо-математичної та технологічної освіти», яка відбудеться
29-30 жовтня 2015 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

 

Напрями роботи конференції:

1.     Розвиток системи природничо-математичної та технологічної освіти: стан, проблеми, перспективи.

2.     Синергетичний підхід до розвитку логічного мислення.

3.     Інформатизація освіти та інформаційний освітній простір: управлінський та науково-методичний аспекти.

4.     Методологічні основи оцінювання та моніторингу якості освіти.

5.     Сучасне навчально-методичне забезпечення природничо-математичної та технологічної освіти.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Форми участі: очна, заочна, дистанційна.

Запрошуються науковці, викладачі, методисти обласних інститутів післядипломної освіти та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, працівників районних (міських) методичних кабінетів, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, учителі, працівники системи освіти, усі зацікавлені особи.

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України Інститут проблем виховання НАПН України

Департамент освіти і науки Черкаської облдержадміністрації

 Черкаський педагогічний інститут післядипломної освіти

педагогічних працівників Черкаської обласної ради

 

 

Інформаційний лист

 

Відповідно до плану основних заходів НАПН України,  у рамках ІХ Всеукраїнського фестивалю науки, ХІІ Захаренківських педагогічних читань Відділенням загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України спільно з  Інститутом проблем виховання НАПН України на базі Черкаського інституту післядипломної освіти педагогічних працівників 19 травня 2015 року буде проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Патріотизм – нагальна потреба України й українців» (в контексті педагогічної спадщини О.А. Захаренка).

 

До обговорення пропонуються наступні питання:

1.     Теоретичні засади патріотичного виховання зростаючої особистості  на сучасному етапі становлення української державності.

2.     Досвід патріотичного виховання дітей та учнівської молодів контексті викликів сьогодення.

3.     Реалізація ідей педагогічної спадщини Олександра Захаренка в організації сучасного процесу патріотичного виховання.

За результатами проведення конференції планується видати збірку статей. Статті для участі в конференції просимо надсилати до 1 травня 2015 року в електронному варіанті на адресу: iktkonf@ukr.net

Вимоги до оформлення статті: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5,  всі поля – 2 см, редактор Word. 

Стаття оформлюється з дотриманням зазначених вимог та послідовності розташування записів.

1. Ініціали та прізвище (у називному відмінку, праворуч, виділити напівжирним шрифтом).

2. Посада, місце роботи.

3. Назва статті (по центру, великими літерами, виділити напівжирним шрифтом).

4. Наукова стаття має містити такі структурні компоненти: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання означеної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується  стаття; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки за результатами дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

 Після тексту статті обов’язково подається «Список літератури». Посилання на літературу  – у квадратних дужках за таким зразком [5, 175] – перша цифра – порядок джерела в списку літератури, а друга – номер сторінки. Список літератури має складати не більше 10 джерел. Загальний обсяг статті 8–10 сторінок.

5.  Статті з досвіду організації патріотичного виховання можуть не відповідати пункту 4 цих вимог, але обов’язково мають висвітлювати інноваційні підходи (ідеї, зміст, форми, методи) до організації патріотично спрямованої виховної взаємодії.

 

Всі учасники конференції отримають відповідні сертифікати.

Запрошення для участі у конференції будуть надіслані авторам статей індивідуальними листами.

 

Оргкомітет

 Поліпшення якості освіти та рівний доступ до неї нині є одним з головних завдань сучасної державної політики в галузі освіти, національним пріоритетом і передумовою національної безпеки держави, необхідною умовою реалізації права громадян на освіту.

Якість освіти – це багатовимірне поняття, яке віддзеркалює різні аспекти суспільного життя – соціальні, економічні, політичні, педагогічні, демографічні, життєво значущі для розвитку людини та інші. Як системний об’єкт їїхарактеризують якість цілей, умов, педагогічного процессуі якість результату. Сьогодні Національною доктриноюрозвитку освіти та чинною законодавчою базою визначеноякість цілей освіти, а прийнятими державними стандартами освіти – якість навчальних результатів. Якість педагогічного процесу та методи вимірювання його результатівще залишаються предметом обговорення і дискусій, полемдля наукових досліджень і практичної апробації.<o:p></o:p>


Міністерство освіти і науки України

 

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра філософії випереджаючої освіти

та управління інноваційною діяльністю

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Школа випереджаючої освіти для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності», яка відбудеться29 квітня 2015 р. у Дніпропетровському інституті післядипломної педагогічної освіти (м.Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 70). Реєстрація учасників з 10.00 до 11.00 в холі біля актової зали (перший поверх). Початок конференції –  11.00.

Завантажити інформаційний лист

 

Український інститут національної памяті

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

імені К. Д. Ушинського

Інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

         Запрошуємо викладачів, науковців, методистів, аспірантів та студентів, учителів середніх загальноосвітніх закладів взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи і реальність» (до 70-річчя перемоги над нацистською Німеччиною), яка відбудеться 16 квітня 2015 р. на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського за адресою:   м. Чернігів, пров. Коцюбинського, 4. Реєстрація учасників – 16 квітня з 9.00 до 9.45 год. у приміщенні інституту за вказаною адресою. Початок роботи конференції – 10.00 год.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

управлінняОСВІТИ І НАУКИ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРерВНОЇ ОСВІТИ»

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

Інформаційне повідомлення

 

Шановні колеги!

Кафедра теорії і методики виховної роботи засвідчує Вам свою повагу та запрошує взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-методичної конференції«Виховання особистості: національно-патріотичний вимір», що відбудеться 16-17 квітня 2015 року на базіКВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, працівники районних (міських) методичних кабінетів, директори, заступники та вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, усі зацікавлені особи.

Метаконференції: з’ясування стану розробленості методологічних, теоретичних та методичних засад національно-патріотичного виховання особистості як основи консолідації соборної нації та вироблення рекомендацій для управлінців, науково-педагогічних працівників та освітян з питань підвищення ефективності зазначеного процесу.

 

 

Тематичні напрями роботи конференції:

1.           Ціннісне ставлення до держави, суспільства, особистості як консолідуючої основи соборної нації: акметраєкторія ноосферного розвитку.

2.           Розбудова виховного простору освіти як чинника соціалізації підростаючого покоління в умовах системної кризи.

3.           Виховний потенціал волонтерського руху в Україні у кризових ситуаціях.

4.           Кордоцентрична педагогіка: актуалізація виховних ідей В.О. Сухомлинського у громадянському, патріотичному зростанні сучасної молоді.

5.           Підготовка педагогічних працівників до виховання громадянина-патріота: досвід, реалії, перспективи.

 

Сформовані рекомендації за результатами роботи конференції будуть надіслані до відповідних державних органів та установ.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Форма участі: очна, заочна.

завантажити інформаційний лист

 

Анотація до статті:У  статті  розглянуті  погляди  К.Д.  Ушинського  на  значення  природи  у  вихованні  і навчанні  дітей  дошкільного  віку.  Запропоновані  поради  для  вихователів  дитячих  садків та батьків по використанню природи у роботі з дітьми дошкільного віку.

Ключові слова:К.Д. Ушинський, виховання, навчання, діти дошкільного віку, природа.

- Лариса Шурін | Подробнее | 0 комментариев | 189 просмотров

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

 

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

КВНЗ «ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

 

 

запрошують узяти участь у

Всеукраїнській науково-практичній  Інтернет конференції

«Модернізація регіональної системи підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників як умова підвищення якості освіти»,

яка проводиться 04 грудня 2014року

 

 

Наукові напрями роботи конференції:

 

Ø Регіональні моделі підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Ø Використання андрагогічного підходу в процесі підвищення кваліфікації працівників освіти.

Ø Актуальні питання змісту підвищення кваліфікації педагогів і керівників системи освіти.

Ø Професійна культура викладача закладу післядипломної педагогічної освіти.

Ø Сучасний науково-методичний супровід процесу підвищення кваліфікації.

Ø Система атестації педагогічних працівників на рівні регіону.

Ø Особливості процесу атестації керівних кадрів системи освіти.

 

Запрошуємо до участі викладачів, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, а також осіб, які мають професійний інтерес до зазначеної теми.

детальніше про конференцію: інструкційний лист, алгоритм підключення до вебінару

 

30.10.2014 року На базі Київського унівеситету імені Бориса Грінченка відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція для вчителів інформатики, методистів, викладачів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, викладачів університетів на тему  "Перспективи платформно незалежної та Linux-орієнтованої інформатики в Україні"

оригінал листа:  dnpk.16mb.com/users/files/download793.html