ДИСТАНЦІЙНЕ   НАВЧАННЯ

ПЕДАГОГІЧНИХ   КАДРІВ

 

Конференції

RSS-лента

26 серпня. Запис відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Особливості вивчення хімії у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році

Питання та відповіді

26 серпня. Запис Відділу навчання географії та економіки  Інституту педагогіки НАПН України

Географічна освіта в загальноосвітніх навчальних закладах у 2016–2017 навчальному році

26 серпня. Запис відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Методичні рекомендації щодо вивчення біології в 2016–2017 навчальному році

25 серпня. Запис відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Вивчення інформатики в 2-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016-2017 навчальному році

25 серпня. Запис відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Методичний коментар щодо організації навчально-виховного процесу з математики у 2016-2017 навчальному році

25 серпня. Запис відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу з фізики у 2016-2017 навчальному році

25 серпня. Запис Відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України

Секції початкової школи

Автор Наталія Морзе розповідає про формування навичок 21 століттяу учнів і акцентує які форми необхідно використовувати  вчителю в школі щодо їх формування.

Можливостi iнтернет i шляхи його використання для пiдвищення ефективностi уроку

 

 

Три шляхи ведуть до знань:

шлях роздумів – це найблагородніший шлях,

шлях подражання – це найлегший шлях,

і шлях досвіду – це найважчий шлях.

                                                            Конфуцій

Сучасний урок неможливий без використання інформаційних і телекомунікаційних технологій особливо це стосується предметів природно — наукового циклу, оскільки саме вони формують єдину картину світу.

Школа ХХІ століття… Про неї багато говорять, пишуть, сперечаються. Не вщухають дискусії щодо термінів навчання, стандартів освіти, новітніх педагогічних технологій, ролі вчителя у освітньому процесі. 

Вже давно стало зрозумілим, що для реалізації навчального процесу вчителю не достатньо тільки добре знати свій предмет й освітню галузь, до якої він належить, але ще й треба бути творчою особистістю, мати високий рівень загальної ерудиції, йти в ногу з часом, орієнтуватися в інноваційних концепціях та напрямках розвитку освіти, збагачувати свій досвід новими технологіями та методиками, яких вимагає сучасність. Окрім того, вчитель повинен активно використовувати інформаційні технології, володіти комп’ютерною грамотністю.

У зв’язку із реформуванням системи освіти, переосмисленням змісту і завдань навчання перед вчителем постає безліч питань, але головні з  них такі:

Як навчити школяра любити  навчатися? 

Як стимулювати  його до активного пізнання? 

Як створити умови для розвитку і реалізації особистості?

Не секрет, що використання комп’ютера у організації навчального процесу дає нові можливості для творчого розвитку дітей і вчителів, дозволяє звільнитися від нудного традиційного викладу, розробляти нові ідеї, вирішувати цікавіші і складніші проблеми. Сучасний урок  важко уявити без використання ілюстративно-демонстраційного матеріалу, дослідницько-пошукової роботи, проектної діяльності. І мені на допомогу приходять ІКТ.

Сучасний урок біології – це урок інформаційно насичений, підкріплений ілюстраціями та демонстраціями природних процесів і явищ. Окремі процеси і явища можна проілюструвати тільки за допомогою комп’ютерних технологій.

Уроки з використання інформаційних технологій я будую за такою структурою:

1.      Мотивація уроку – це короткий  вступний матеріал. Часто мотивація містить проблемне питання.

2.      Оголошення теми та очікуваних результатів уроку.

3.      Основна частина уроку – опанування навчальним матеріалом уроку: робота з поняттями, невеликі текстові фрагменти, що містять навчальну інформацію.  По можливості об’єдную учнів у малі творчі групи і пропоную протягом певного часу знайти відповіді на поставлене питання. Питання можу пропонувати як усім групам, так і диференційовано. Працюючи над основним матеріалом уроку, учні можуть користуватися посібниками або звертатися по допомогу до вчителя, яка надається у вигляді уточнюючих запитань, аналогій, рекомендацій, порівнянь. Питання опрацьовуються під час уроку до готового результату – до повного засвоєння.

Комп’ютерні технології дозволяють «втиснути» в урок практичні завдання, не обмежуючись лише викладанням теоретичних засад. Основна частина уроку може включати і проведення невеликої навчальної дискусії.

     4. Підбиття підсумків уроку – включає рефлексію почуттів ( наприклад, що 

         сподобалось на уроці найбільше), способів діяльності учнів (наприклад, 

         що робили на уроці) та відтворення учнями основних понять уроку. 

         Відповідні слайди з текстовими фрагментами доцільно знову

         продемонструвати на екрані.

Може виникнути питання – а чи не є використання інформаційних технологій даниною сучасності, адже такі ж етапи можна запланувати й для звичайного уроку? Однак, уже перший досвід свідчить, що підвищується  ефективність засвоєння матеріалу, інтенсифікується процес навчання, стимулюється інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх отримання.

Систематичне використання комп’ютера на уроці, зокрема систем презентацій, призводить, на мою думку, до :

o   підвищення якісного рівня використання наочності на уроці;

o   підвищення продуктивності уроку;

o   установлення міжпредметних зв’язків;

o   появи можливості організації проектної діяльності учнів зі створення навчальних програм під керівництвом учителя біології та інформатики;

o   змінюються на краще взаємини з учнями, «далекими» від біології, особливо тих, хто захоплюється інформатикою;

o   в учнів змінюється ставлення до комп’ютера. Діти починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь – якій галузі людської діяльності.

             Урок з використання інформаційних технологій дає можливість комбінувати в одному уроці неймовірну кількість цікавих завдань, залучаючи все більшу й більшу кількість дітей. Насамперед, нам самим має бути цікаво те, що ми робимо, як ведемо урок. Коли ти задоволе­ний, щасливий від створеного уроку, то й твоя енергія обов'язково переда­ється дітям. І ти, напевно, зможеш заразити своїм бажанням пізнати щось нове, разом створити якесь диво.

          Кожен раз, коли створюю черговий проект або урок, я відчуваю неймо­вірне задоволення від роботи, а ще більше — від результату. Бажаю кож­ному спробувати хоча б раз викорис­тати комп’ютерні  технології, а далі ви вже не зможете інакше.

          Вважаю, що основним показником того, що я на правильному шляху, — це очі дітей, які із захопленням і неймо­вірним бажанням працюють на таких уроках, а також беруть активну участь у їх розробці, підборі матеріалу.

          Отже, на сучасному етапі розвитку шкільної освіти проблема застосу­вання комп'ютерних технологій на уроках біології набуває дуже вели­кого значення.    

        Комп'ютер  в руках учи­теля стає дуже ефективним технічним засобом навчання. Одночасно впли­ваючи на зоровий та слуховий аналізатори, він оперативно відповідає на дії користувача, підтримуючи справ­жній зворотний зв'язок, тобто працює в інтерактивному режимі.

Вільний доступ в Інтернет став проблемою, про яку вчителям ще дуже мало відомо. Головна причина такої необізнаності та, що у більшості своїй вчителі не володіють Інтернетом. Безпечні, на перший погляд, посилання дітей в Інтернет для виконання домашнього завдання, для наукової або творчої роботи, насправді, є посиланням дитини у пекло Інтернету зразка Україна — ХХІ сторіччя. На фоні відсутності контролю, фільтрів, недосконалої законодавчої бази  створення вчителями Інтернет ресурсу для навчання учнів є, без перебільшення, професійним подвигом. Про негатив і позитив Інтернету для навчання читайте у пропонованій статті.

Посилаючи учнів в Інтернет, переконайтеся, що посилання це корисне!

    Більшість вчителів України, на превеликий жаль, не є користувачами Інтернет. Чому, на жаль? Тому що Інтернет — це простір інтелекту, досвіду, можливостей. А ще, користування Інтернетом дозволило б учителям знати, що ще бачили і з яким чужим досвідом познайомилися учні, виконуючи завдання вчителя знайти цікаву інформацію. Цілком можливо, що це була більш глибока і цікава наукова інформація, на яку і ви і ваш учень вийшли випадково. Однак, швидше за все, ви побачите на своєму комп'ютері, учень на своєму одну й ту саму рекламу порнографії і потворних пропозицій, не бажаючи того станете причетні до бруду і сміття, який заполонив Інтернет.  Одразу зазначу, що нам, вчителям біології, повезло більше, ніж колегам. Я провела дослідження серед учнів, які запити найбільш часті в Інтернеті. З'ясувалося, що це програмні твори українських письменників, "готові домашні завдання" і будь-що зі словом "реферат". Кожен з вас може пройти шляхом наших учнів при підготовці до уроків за допомогою Інтернету. Я пройшла. Сором, жах, відчуття втрати цілого покоління...  Проблема величезна, але її аналіз потребує окремої розмови. Метою ж моєї статті є познайомити вас з роботою, яку провели наші колеги для створення безпечного інформаційного простору в Інтернеті для всіх, хто вчить біологію і навчає біології.

    Відомо, що заклик "За безпечний Інтернет" не є дієвим, тому що всі проекти, спрямовані на його реалізацію залишаються проектами про проекти і не створюють безпечного інформаційного простору для освіти. Тож вчителі були достатньо мотивовані, щоб розпочати роботу.  Фаховий сайт вчителів біології для вчителів біології  www.biology.civicua.org   за два роки збагатився матеріалами необхідними вчителю для підготовки і проведення уроку, а також тими, які забезпечують самоосвіту вчителя, його потребу у роздумах над організацією освіти, майбутнє планети, проблеми виховання тощо. Унікальний проект "Мудрість планети" вчительки біології з Донецька Т.М.Москвічової допоможе здійснити аналогічну роботу: залишити куточок дикої природи посеред промислового міста, навчитися у колеги як організувати його вивчення і використання у навчальному процесі. Короткі опорні конспекти уроків біології Л.І.Стецюк з (м.Вінниця) і структуровані конспекти уроків та різнорівневі контролі знань з робочих зошитів О.В.Князевої (м.Київ), оригінальні розробки уроків Н.В.Трещової  (м.Симфіропіль) допоможуть вчителям підготуватися до уроку. Чудові уроки-екскурсії у природу В.В.Литовка (м.Суми) нагадають про головне у нашій роботі — навчити розуміти і бачити природу. Учнівські проекти з теми "Походження і розвиток життя на планеті" вчительки І.П.Упатової (м.Харків) та досліди з ботаніки Г.М.Потравич (м.Надвірне) готові для використання на уроці. Досвід валеологічного спрямування навчального процесу у школі О.І.Ченкова (м.Нова Каховка) допоможе і класному керівнику і директору школи. Глибокі матеріали з проблем туберкульозу, йододифіциту, СНІДу, наркоманії тощо стануть у нагоді вчителям при підготовці до позакласних заходів.

Фаховий сайт вчителів біології для вчителів біології www.biology.civicua.org постійно поповнюють нові матеріали наших колег. Останнє надходження, наприклад, підручник з зоології вчителя з міста Ромни В.О.Сердюка. Що мотивує вчителів і організаторів сайту здійснювати таку роботу? По-перше, ми за своїм фахом покликані примножувати інтелект у суспільстві. По-друге, досвід і приклад наших колег з Росії, який є водночас і стимулом і помічником. По-третє, знаючи, яка кількість бруду і сміття супроводжує використання Інтернету для навчання і вчительської роботи, ми просто зобов'язані власноруч створювати безпечний навчальний простір. Чому зобов'язані? Тому, що вчителі. Тому, що вчительська громадська організація. Тому, що самі батьки.

Зупинюсь докладніше на другому мотиві. Ті з вас, хто користувався пошуком в Інтернеті, звернули увагу на різноманіття джерел російською і на їх надзвичайне обмеження українською. Аналіз причин такої ситуація, також, є темою окремої розмови, хоча одразу необхідно зняти з причин першої категорії відсутність фінансування. Тому що є багато освітніх сайтів, де немає реклами, наприклад www.biology.ru  ,  www.chemistry.ru

Надихнувшись красою чистих від бруду і сміття сайтів, я створила власний сайт для всіх, хто вивчає біологію www.noosfera.org.ua  Його випробування припало на славнозвісний осінній карантин 2009 року. Виявилося, що сайт забезпечив повноцінне дистанційне навчання, у першу чергу 9-м класам, які мають багато годин, насичену програму і екзамен.  Спочатку ми планували сайт як інформаційну і методичну підтримку робочих зошитів серії "Ноосфера". Але зміст шкільної біології, можливості сучасних технологій, допомога фахівців-комп'ютерщиків перетворили його на повноцінний біологічний освітній сайт, на якому поряд з оригінальними авторськими матеріалами розмістилися російські електронні підручники, відкрилася багатюща бібліотека, почали відкриватися окремі учнівські сторінки, зокрема, про домашніх улюбленців. Тепер вже сайт диктує правила його наповнення: перше — неможливо і не можна зупинитися; друге — необхідно відкривати (і вони відкриті!) окремі розділи для різних користувачів; третє — матеріал перерозподілено шарами, від простого до складного і так далі, далі, далі… Тепер вчителі, які використовують сайт у роботі, точно знають адресу сайту, посилання на який є корисним, де точно немає жодного бруду, жодного випадкового посилання на сміття в Інтернеті.

Крім диктату своїх правил сайт провокує скористатися своїми можливостями. І цьому я надзвичайно радію. Де ще, як не в Інтернеті, поділитися найкращим з того, що зустрілося тобі? Білети для екзамену, розшифровка аналізу крові, макрофото жителів планети, улюблена книжка, всі біологічні задачі з відповідями, книгосховище для робіт МАН, справжній електронний підручник з біології з рухомими моделями… перелік на сьогодні і, як для нашої роботи, практично, безмежний.

    Однак, попри все, ваші учні не будуть користувачами безпечного Інтернету, поки ви особисто не знайдете можливості і час стати користувачем всесвітньої мережі, поки ви самі не знатимете безпечних і небезпечних адрес, позитиву і негативу Інтернету. Той, хто знає, що таке Інтернет, ніколи не дасть домашнього завдання "Знайдіть в Інтернеті цікаві відомості про...", "Напишіть реферат на тему..." Відповідальний вчитель назве точну адресу, яка перевірена ним самим і уточнить завдання. Для цього, колеги, хочемо чи ні, необхідно опанувати сучасні технології роботи з комп'ютером. Наші учні вже давно навчаються "на випередження". Більшість з них не радіє відсутності "чистих" сайтів. Всі вони мають спотворену Інтернетом уяву про реальність. Роль вчителя, як ніколи, стає важливою. Ще важливішою від того, що тепер вчитель має вміти не тільки сам пояснити і розповісти, а й проконтролювати, з чиїми і де чужими поясненнями і розповідями знайомляться учні. Тобто, маєте знати, куди відсилаєте учнів.

Ніколи і ніякі можливості Інтернету не замінять вчителя. Маємо високо нести свою місію формувати і примножувати вектор освіти — цінність життя! Недарма ця сентенція є головною ідеєю роботи Всеукраїнської громадської організації "Асоціація вчителів біології України". Якщо не ми, вчителі біології, донесемо розуміння цінності життя, то хто?..

Ви дочитали статтю, колего? Сідайте за комп'ютер. Історія, як і еволюція, немає зворотного ходу. Комп'ютерізацію не зупинити.  Треба вчитися, щоб бути вчителем. Тих колег,  хто вільно володіє комп'ютером, запрошую до обміну досвідом і думками на нашому вчительському фаховому сайті www.biology.civicua.org

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (3 грудня 2015 р., м. Суми)

Оригінал інформаційного листа: http://dnpk.16mb.com/users/files/download2148.html

Міністерство освіти і науки України

КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

 

Інформаційне повідомлення

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка», яка відбудеться 3 грудня 2015 року у КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

 

Тематичні напрями роботи конференції:

1. Сучасні технології у навчанні та вихованні дітей і підлітків: український та світовий досвід.

2. Теоретичні та практичні основи розвитку інноваційних процесів в професійній освіті: досвід та перспективи.

3. Організаційно-педагогічне забезпечення інноваційного розвитку післядипломної освіти в Україні та в світі.

4. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

5. Розвиток соціально-психологічного потенціалу особистості в умовах інноваційних змін в освіті.

6. Історія освіти: ретроспективний погляд на інновації в навчально-виховному процесі та управлінні.

7. Культурологічні, етнологічні та філософські засади освітніх інновацій.

8. Управління освітою в сучасному світі та інноваційний розвиток суспільства.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.

Форма участі: очна, заочна.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку» (26 листопада 2015 р, м. Дніпропетровськ)

Оригінал інформаційного листа: http://dnpk.16mb.com/users/files/download2147.html

Міністерство освіти і науки України

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку», яка відбудеться 26 листопада 2015 р. у Дніпропетровському інституті післядипломної педагогічної освіти (м.Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 70). Реєстрація учасників з 9.00 до 10.00 в холі біля актової зали (перший поверх). Початок конференції –  10.00.

Планується робота за такими напрямками:

·        Філософія освіти у вимірі сучасних глобалізаційних зрушень.

·        Освіта та соціалізація особистості у громадянському суспільстві.

·        Психолого-педагогічні моделі розвитку інтегрованого розвивального освітнього середовища на засадах випереджаючої освіти.

·        Освіта дорослих та післядипломна освіта у вимірі сталого розвитку.

·        Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес.

·        Управлінські аспекти моделі школи сприяння сталому розвитку та випереджаючої освіти.

·        Розробка методичного забезпечення технологій «наскрізного навчання» освіти для сталого розвитку, навичок соціальної відповідальності, самовідповідальності особистості.

·        Виховна робота у системі випереджаючої освіти для сталого розвитку.

·        Здоров’язберігаючі освітні технології в системі випереджаючої освіти.

·        Практика освіти для сталого розвитку: з досвіду навчальних закладів України.

·        Екологічна та енергоефективна освіта в інтересах сталого розвитку.

·        Гендерна освіта в контексті сучасних освітніх процесів.

·        Євроклубівський рух у системі випереджаючої освіти та впровадження громадянської освіти на засадах європейських демократичних цінностей.

·        Медіаосвіта як напрямок випереджаючої освіти.

·        Соціальні проекти випереджаючої освіти для сталого розвитку.

·        Профільна освіта в контексті стратегічних завдань розвитку вітчизняної освіти.

25 вересня 2015 року в межах VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції і ХХІІ Всеукраїнських педагогічних читань відбулися засідання секцій.

25 вересня 2015 року в межах VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції і ХХІІ Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості» відбулися засідання секцій.

Вони проходили на базі Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради та Комунального закладу «Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради за напрямами: «В. О. Сухомлинський про розвиток духовних потреб дитини», «Виховання культури потреб особистості в сучасній школі», «Роль педагогів і батьків у вихованні культури потреб і бажань дитини», «Формування культури потреб дитини засобами художньо-естетичного пізнання світу», «Виховання культури читання у сучасній бібліотеці».