ДИСТАНЦІЙНЕ   НАВЧАННЯ

ПЕДАГОГІЧНИХ   КАДРІВ

 
0 RSS-лента RSS-лента

Блог вчителя інформатики Алли Вахніної

Автор блога: Алла Вахнина
Методичні рекомендації
Яким повинен бути конспект уроку
(методичні рекомендації)
Початок конспекту оформляється за загальною схемою. Спочатку зазначаються:
тема, мета заняття, його тип, методи і прийоми проведення, засоби наочності й технічні засоби навчання, використана в процесі підготовки до заняття література.
Дидактична мета визначається, виходячи зі змісту матеріалу програми, вона вказує на результат, який передбачається досягнути.
Доцільно виділити навчальні завдання, які визначають формування умінь і навичок: виконувати конкретну операцію, дію; відрізняти правильнее виконання дії, якою необхідно оволодіти, від неправильного; визначати, пояснювати, обґрунтовувати характерні ознаки, принципи правильного виконання дії.
У конспекті слід вказати розвивальну та виховну функції навчання:
• якими логічними операціями та прийомами розумової діяльності оволодіють учні;
• які почуття пробуджуються у процесі навчання (подиву, зацікавленості, успіху, гордості, співпричетності, відповідальності та ін.);
• які цінності для себе відкривають, усвідомлюють учні;
• які уміння соціальної поведінки формуються на занятті.
У конспекті орієнтовно виділяють такі головні етапи навчального заняття:
• актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду школярів; 3
• розкриття значущості теми та мотивація пізнавальної діяльності учнів;
• формування системи знань, умінь, навичок учнів;
• закріплення, застосування знань, умінь, навичок у різно- манітних ситуаціях;
• домашнє завдання на наступний урок чи інше заняття;
• підведення підсумків обговорення досягнутих результатів, вражень, думок.

Послідовність етапів заняття може бути різною (залежно від його типу).
Молоді вчителі у конспекті зазначають:
• способи, прийоми актуалізації опорних знань (основних понять, визначень, висновків, формул, які учні засвоїли раніше і застосовують у практичній діяльності), необхідних для сприймання учнями нового змісту;
• способи актуалізації позапрограмних знань школярів (знань, набутих з різних джерел інформації, що стали частиною життєвого досвіду); налагодження зв’язку з пройденим матеріалом; поглиблення понять, засвоєних на минулому занятті; форми регулювання роботи класу, отримання
зворотного зв’язку (питання, короткі самостійні повідомлення учнів (бажано вказати прізвища учнів, які будуть залучені до різних видів роботи), індивідуальні завдання, практичні та лабораторні роботи, демонстрація дослідів діючих моделей).
4
На етапі мотивації пізнавальної діяльності школярів слід визначити способи постановки мети, розкриття особистісної значущості теми для учнів, пробудження у них інтересу до певного змісту, роботи на занятті, створення емоційного настрою класу, тобто здійснення психологічної підготовки школярів до сприймання нового матеріалу. З цією метою, залежно від рівня готовності класу, змісту теми, можна використати незвичайний, навіть парадоксальний матеріал, проблемну ситуацію, аналогію, несподіване порівняння, ілюстрації, наочні посібники, технічні засоби. Можна стисло описати бесіду, діалог чи дискусію, в процесі яких учні висловлюють міркування щодо теми, очікування, уявлення.
Після підготовчого етапу в конспекті описують зміст активного навчання шляхом взаємодії вчителя та учнів:
• виділяють логічно пов’язані етапи організації спільної навчально пізнавальної діяльності вчителя та учнів;
• зазначають нові факти, положення, уміння та навички, якими повинні оволодіти школярі; описують характер організації діяльності учнів, способи співпраці учителя та школярів, застосування методів і прийомів, що забезпечують продуктивне оволодіння матеріалом певним контингентом учнів, форми їхньої навчальної діяльності й міжособистісної взаємодії;
• формулюють різні типи питань, способи стимулювання классу до розв’язання різних типів завдань;
• накреслюють способи перевірки рівня розуміння, осмислення учнями знань, володіння уміннями й навичками, оцінювання досягнутих результатів;
• зазначають прізвища учнів, які будуть залучені до конкретного виду роботи із врахуванням їхніх індивідуальних особливостей. 5
Завершальний етап уроку передбачає відпрацювання; вдосконалення; застосування знань, умінь і навичок учнів, оцінення рівня їх сформованості.

У конспекті також зазначають форми (колективні, групові, індивідуальні) і способи застосування знань у стандартних і змінених умовах (мозкова атака, діалог, дискусії, виконання різноманітних завдань, вправ, лабораторних, практичних робіт); способи мотивації діяльності школярів, організації зворотного зв’язку на певному етапі.
У процесі планування уроку залежно від мети взаємодії вчителя та учнів на певному етапі заняття виділяють також способи, прийоми реалізації виховних можливостей навчання (зміст активних методів навчання, форми організації навчальної діяльності, взаємин учителя і учнів та інших стимулів).
Доцільно в конспекті після кожного етапу заняття передбачити висновок, забезпечити їх взаємозв’язок.
Завершається підготовка до навчального заняття визначенням домашнього завдання на наступний раз.
У конспекті вказується тема вивчення, підручник, де вона висвітлюється (автор, назва, рік видання, назва розділу, номери параграфів, сторінки), диференційовані (усні, письмові, теоретичні, практичні) завдання. У плані слід зазначити обсяг домашнього завдання, час його виконання учнем.
Наприкінці навчального заняття доцільно підвести загальний підсумок, зазначити способи залучення учнів до повідомлення власних вражень, міркувань щодо заняття.
6
Загальна нормативна-правова база.
Загальна нормативно-правова база

1. Закон України "Про освіту"
2. Закон України "Про загальну середню освіту"
3. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України


Документація кабінету інформатики
1. Положення про навчальні кабінети
2. Положення про кабінет інформатики
3. Паспорт кабінету інформатики
4. Правила користування кабінетом інформатики учнями.
5. Графік роботи кабінету інформатики школи.
6. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету інформатики
7. Інвентарна книга матеріальних цінностей
8. Картотека електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП)
9. Перелік електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП)
10. Перспективний план роботи кабінету інформатики (на 5 років)
11. План роботи кабінету інформатики на навчальний рік
12. Наказ МОН "Про затвердження вимог до специфікації НКК кабінетів інформатики та ІКТ навчання для навчальних закладів системи загальної середньої освіти"
13. Акт введення в експлуатацію НКК
14. Паспорт НКК
15. Схема ЛОМ класу
16. Схема ЛОМ школи
17. Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом інформатики та ІКТ.

Санітарно-гігієнічні вимоги
1. Санітарні норми для кабінету інформатики
2. Санітарний паспорт кабінету інформатики

Техніка безпеки та охорона праці
1. Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України
2. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
3. Акт введення в експлуатацію кабінету інформатики (оформлюється при створенні чи переобладнанні кабінету. В склад комісії також входять представники відповідних органів державного нагляду: охорони праці, пожежної безпеки, СЕС).
4. Акт-дозвіл на проведення занять в кабінеті інформатики, який оформлюється перед початком нового навчального року.
5. Акт перевірки заземлення.
6. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти
7. Інструкція з охорони праці під час роботи в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання
8. Інструкція з охорони праці, пожежної безпеки при проведенні занять в комп’ютерному класі.
9. Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті
10. Правила поведінки в кабінеті інформатики школи.
11. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики.
12. Журнал проведення інструктажу з техніки безпеки в комп’ютерному класі.
13. Програма первинного інструктажу з питань охорони праці з учнями в кабінеті
14. Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності
15. Посадова інструкція для вчителя інформатики
16. Функціональні обов'язки вчителя інформатики на інформаційно-комунікаційних технологій
17. Комплекси фізкультурних пауз (зняття зорової та статичної втоми).
18. План евакуації з кабінету у аварійних ситуаціях.
19. В кабінеті повинен бути стенд з охорони праці, де розміщені основні документи.


Навчально-методичне забезпечення кабінету
Викладання інформатики

1. Державний стандарт базової повної і середньої освіти. Освітня галузь "Технологія".
2. Інформатика. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – Запоріжжя: Прем’єр, 2003. – 304 с.
3. Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-12 класів ЗНЗ. Академічний рівень
4. Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-12 класів ЗНЗ. Рівень стандарту
5. Інформатика. Навчальна програма для учнів 9 класу ЗНЗ.
6. Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-12 класів ЗНЗ.
7. Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 200_/200_ навчальному році
8. Перелік навчальних програм, підручників та навально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2008/09 навчальному році
9. Підручники та навчальні посібники, науково-методичні і науково-популярні журнали.
10. Матеріали педагогічного досвіду.
11. Розробки уроків та позаурочних заходів.
12. Інструкції до лабораторних та практичних робіт.
13. Тематична картотека засобів навчання і навчального обладнання.
14. Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів
15. Історія розвитку
16. Стенди постійної і змінної експозиції, таблиці


Стенди
Постійної експозиції
· державна символіка
· портрети видатних учених галузі;
· правила поведінки учнів у кабінеті
· розкладом роботи кабінету
· правила безпеки життєдіяльності
· правилами протипожежної безпеки
· основні етапи розвитку галузі з обов’язковим виділенням здобутків української науки і техніки.
· довідкові матеріали, переліки основних клавіатурних командних комбінацій тощо (у вигляді плакатів і таблиць)
· схема ЛОМ кабінету
· схема ЛОМ навчального закладу
· зразки апаратних складових обчислювальних систем.
Змінної експозиції
· матеріали до тем, що вивчаються
· матеріали про вчених
· матеріали про новітні розробки у галузі інформаційно-комунікаційних технологій
· результати експериментальної і дослідницької роботи учнів
· кращі роботи учнів тощо. (Матеріали експозицій змінюються новими під час переходу до вивчення нової теми).